[breadcrumb_simple] MTÜ Noored Toredate Mõtetega (MTÜ NTM) on noorsootöö organisatsioon, mis alustas oma tegevust aastal 2002. Ühingu tegevuseks on lastele ja noortele vaba aja veetmise võimaluse pakkumine, sealhulgas huvitegevusega tegelemise võimaldamine ning erinevate ürituste, väljasõitude, laagrite ja projektitegevuste korraldamine. Oluline on läbi aegade olnud noortealgatuste toetamine (sh erinevate noorteprojektide kirjutamise ja elluviimise toetamine). Ühingu pikaajaline traditsioon on fotograafia ja elektroonikaringi toimimine ning rahvusvaheline koostöö noortekeskusega Parkhaus Saksamaalt Oberhausenist. Fotograafiaringi noored on osalenud erinevatel fotokonkurssidel, korraldanud näitusi ning viinud läbi omaalgatuslikke projekte. Esile võiks tuua fotoringi noorte algatatud ja erivajadusega noori kaasanud projekti „Paralleelmaailm“ aastast 2013. Rahvusvahelises plaanis on koostööst Saksamaaga arenenud välja kolmepoolne partnerlus, millega on tänu EWOCA 3 programmile liitunud Rumeenia. Uuteks rahvusvahelisteks partneriteks erinevates projektides on ka Malta, Makedoonia, Poola, Tšehhi ja Ungari. Väga oluline osa ühingu senisest tegevusest on olnud erinevate noortegruppide ja nende algatuste toetamine. Varasematest aastatest võib esile tuua, et MTÜ NTM videoringist kasvas välja MTÜ Kinoonud. Viimastel aastatel on oluliseks märksõnaks hea koostöö TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga ning pidev sealsete tudengite erinevate projektide toetamine. Ühing on MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) liige ja osaleb aktiivselt katuseorganisatsiooni töös ning on partneriks erinevates projektides (sh riskilastele suunatud programmid). Aastal 2004 käivitas MTÜ NTM Anne Noortekeskuse ruumides avatud noortekeskuse Aeg-Ruum, mille tegevust korraldati kuni aastani 2009. Aeg-Ruum avati uuel kujul sügisel 2014 aadressil Tähe 3 plaaniga areneda edasi mobiilse noortekeskusena Tartu maakonnas. Aastal 2014 sai MTÜ NTM toetuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt arenguhüppe projekti ellu viimiseks, mille raames on korrastatud ühingu struktuur, töötatud välja erinevad teenused ning koostatud arengukava. Väga oluliseks suunaks on ühingul kujunenud mobiilne noorsootöö. Aastal 2014 soetati Šweitsi Vabaühenduste Fondi ja KÜSK rahastusel MoNo Buss, mille abil pakutakse avatud ja mobiilset sotisaal- ja noorsootöö teenust Luunja ja Tartu vallas.

Dokumendid