Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse suurprojekt “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste”

17.03.2014 sai alguse Eesti ANK suurprojekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“, mille üheks partneriks ja elluviijaks on MTÜ Noored Toredate Mõtetega.

Projekti on kaasatud kõik 15 maakonda 65. piirkonna ja 86. noortekeskusega üle Eesti. Projekt keskendub 7.-26. aastaste riskioludes elavate noorte heaolu ja noorsootöösse kaasatuse suurendamisele ning erinevate tegevuste kaudu sotsiaalsete oskuste arendamisele. Projektiga prognoositakse 25 000 erineva noore kaasatust ja ligikaudu 100 000 osalust.

Projekti programmi raames avatakse 69 uut, noorte poolt väljapakutud huviringi, mis arendavad laste ja noorte sotsiaalseid oskuseid. Rakendatakse uusi Norrast Eesti noortekeskuste tarbeks kohandatud huvipõhiseid metoodikaid 60-ne uue huvigrupi kaasamiseks, 28. erinevas piirkonnas viiakse läbi laagreid ning kümnes piirkonnas üle Eesti luuakse noorte toetamiseks spetsiaalsed haridus- ja sotsiaalprogrammid. Tähelepanu all on mitteformaalne kogemusõpe ja kontaktnoorsootöö.

Programmi raames toimub tihe koostöö Norra partneriga Ungdom & Fritid. Peamisteks koostööpartneriteks Eestis on lisaks kohalikele omavalitustele ja noortekeskustele Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Noorsootöötajate Ühendus, MTÜ Urban Style ja MTÜ RuaCrew.

Projekti oodatava mõju ühiskonnas võtab kokku Eesti ANK tegevjuht Heidi Paabort: „Noored on tegevuste tulemusena sotsiaalselt avatumad, oskavad näha seoseid õpitu ja tegeliku elu vahel, on aktiivsemad ja julgemad oma arvamust avaldama ning saavad elus paremini hakkama“.

Projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ toetussumma on 488 462,49 eurot ja on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Programm on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus ja programmi partneriteks on Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Vaata lisaks: www.ank.ee

Elluviimine

MTÜ Noored Toredate Mõtetega peamiseks tegevuskohaks projekti
Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ elluviimisel on Tartu vald. Osad projekti raames toetatud tegevused toimuvad ka Tartu linnas ja Luunja vallas
Toimunud tegevused:
Käivitamisel on huvitegevuse ring (mäng ja seiklus)
Toimub mobiilne noorsootöö Lähtel ja Tammistus
Koostöös Lähte  Ühisgümnaasiumiga toimusid Lähtel okt – dets 2014 Maailmavallutajate töötoad (MoNo teises piirkonnas)
Kõrveküla koolis toimus öökool novembris 2014 (koostöö kooliga)
Luunja Keskkoolis on toimunud kaks öökooli – jaanuaris ja aprillis 2015 (koostöö kooliga)
MTÜ Noored Toredate Mõtetega on liitunud projektiga
Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste
Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust 2014 – 2016.
Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.
Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored
EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.
EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.
Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.