Projekt “Hajaasustusega piirkondade MoNo koostöövõrgustiku loomine ehk MoNoKov”
01.09.2015 – 31.12.2016 ellu viidud KÜSK koostöövõrgustike taotlusvooru raames rahastatud projekt.
Projekti sisuks oli koostöövõrgustiku loomine ja MTÜ Noored Toredate Mõtetega (MTÜ NTM) eestvedamisel mobiilse noorsootöö (MoNo) arengu toetamine Eesti erinevates (eelkõige hajaasustusega) piirkondades. Toimus koostööpartnerite poolt pakutava ja planeeritava MoNo-teenuse kaardistamine ja tüüpilisemate tegevuste kirjeldamine, uute meetodite rakendamine, oma piirkonna jaoks parima teenuse välja töötamine ning jätkuvate arengusuundade planeerimine. Toimusid partnerite kohtumised, partnerite poolt korraldatavate sündmuste kajastamine ja vastastikku partnerite MoNo-tegevuste ristkülastamine, tulemuste tutvustamine laiemale huviliste ringile (sh Eesti ANK liimeketele), uute MoNo-arendajate kaasamine, partnerite MoNo-rakendajate supervisioon ja/või kovisioonid, ühise veebikeskkonna loomine info vahetamiseks, edulugude kajastamiseks ning hajaasustusega piirkondade MoNo arengu toetamine. Töötati välja võrgustiku jätkusuutlikkuse tagamiseks vajalik tegevuskava.
Projekti rahastas siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
KÜSK toetas projekti MoNoKov summas 14 998,60 eurot.

Koostöövõrgustiku igapäevaseks kokkusaamiskohaks on FB MoNo-grupp, millega kõik huvilised on oodatud liituma. Siin leheküljel leiab aga lingid erinevatele kasulikele materjalidele. Nii võrgustik kui materjalide kogum on pidevas arengus, seega on viited kasulikele materjalidele alati teretulnud.

Kui soovid midagi jagada või tunned teema vastu suuremat huvi võta meiega julgelt ühendust aadressil ntm@ntm.ee, telefonil 524 5309 või leia meid FB-s: MTÜ Noored Toredate Mõtetega

 

KOOSTÖÖKOKKULPE
Mobiilse noorsootöö koostöövõrgustiku ehk MoNoKoV lõpuseminaril osalejad kinnitavad võrgustiku vajalikkust ja jätkusuutlikkust. Võrgustik jätkab tegutsemist MoNoKoV hea tava alusel. Võrgustik on avatud uutele liikmetele ja võrgustikku võivad kuuluda kõik valdkonna arengust huvitatud osapooled.

Koostöös lähtutakse üldisest noorsootöötaja kutse-eetikast ja vabaühenduste tegevuse eetilistest põhimõtetest. Võrgustiku liikmed kannavad endas positiivset suhtumist, keskenduvad elukestvale õppele, suhtuvad lugupidavalt ümbritsevasse, on pühendunud ja hoolivad nii enda kui kaaslaste vajadustest

Võrgustik kohtub vastavalt vajadusele kuid vähemalt kord aastas. Iga võrgustiku liige võib algatada kokkusaamise, teatades sellest võrgustiku liikmetele vähemalt nädal aega ette.

Suhtlemine toimub dialoogi vormis, kus kõik on võrdsed, kõik kogemused on väärtuslikud. Otsused langetatakse konsensuslikult ja samuti leitakse vastutav täitja.

Võrgustiku liikmed jagavad oma edulugusid ja lubavad need avaldada võrgustiku lehel.

Võrgustiku liikmed jagavad infot erinevate koolituste jt kasulike võimaluste kohta.

Võrgustiku liikmed kutsuvad kolleege üksteisele külla ja pakuvad abi sündmuste korraldamisel.

Võrgustiku liikmed algatavad ühisprojekte, vestlusringe ja on vastutavad info jagamise eest.

Võrgustik toimib kuni võrgustikus on alles vähemalt kaks liiget

 

Koostöökokkulepe on sõnastatud ja heaks kiidetud Tartus, 19.12.2016

 

Heaks abimeheks nii algajale kui ka üksi tegutsevale noorsootöötajale on ka Noortekeskuste abimees, mis on koostatud samuti Eesti ANK poolt ning millele on sisendi andnud nii MTÜ NTM kui teised MONoKoV koostöövõrgustiku liikmed