Projekt “Tartumaa valdade elanike elukestev mobiilsus – Tartumaa VEEMO”

01.08.2014 – 31.08.2015 viis MTÜ NTM ellu KÜSK Šveitsi VÜF’i suurprojektide  taotlusvooru raames rahastatud projekti “Tartumaa valdade elanike elukestev mobiilsus – Tartumaa VEEMO”.

Projekti peamine eesmärk oli aidata kaasa Tartumaa valdade elanike elu mobiilsemaks muutmisel läbi elukeskkonna parendamise kodanike omaalgatuse ja kaasamise kaudu. See on elukestvale õppele suunatud mobiilse noorsoo- ja sotsiaaltööteenuse elanikele lähedale viimine minibussi (MoNoS-buss) abil.
 
Alaeesmärgid
1. pakkuda piirkondades noorsootööteenust (kus ei ole olnud noorsootöö kättesaadav).
2. pakkuda spetsiifilist huvi- ja ühistegevust erinevatele vanusegruppidele (noored, ema-laps, eakad).
3. suurendada noorte, eakate ja erivajadusega inimeste mobiilsust.
4. pakkuda alternatiivi valdades osutatavale transporditeenusele (sotisaal- ja/või noorsootöö lisaväärtusega mobiilsusteenus).
 
Sihtrühm ja kasusaajad: 
Pilootprojekti partneriteks on Tartu vald ja Luunja vald. Projekti tegevustesse kaasatakse erinevate sihtgruppide esinadajad: noored, noored emad (ja töötud), eakad ja erivajadusega inimesed, kes saavad võimaluse osaleda huvi- ja ühistegevustes ning kaasa rääkida oma elu mitmekülgsemaks ja inimväärsemaks muutmise protsessis ning kelle jaoks väheneb geograafilisest paiknemisest tingitud tõrjutuse risk. Otsesed kasusaajad on tegevustes osalejad mõlemas vallast (orienteeruvalt 100 inimest) ja need selguvad projekti ettevalmistamisel ja käivitamisel. Osalejate värbamine toimub kogu projekti jooksul ja nende hulk ning huvid kaardistatakse.
Projekti toetajad:
MTÜ Tähe Noorteklubi – mentor ja sisuline koostööpartner, varasem kogemus noortekeskuste käivitamisega Tartumaa valdades ning mobiilse kontaktnoorsootöö pilootprojekti elluviimisega Tartu linnas.
Eesti ANK – MoNo kontseptsioon, varasem MoNo bussi arendus, noortekeskused üle Eesti, rahvusvaheline koostöö, teenuse kvaliteedi hindamismudeli loomine, MoNo koolitused.
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia – noorsootöö teaduslik lähenemine, kompetents ja nõustamine, tudengite praktika.
Tartu Maavalitsus – koostöö Tartumaa noorsootöötajatega, eri piirkondade vajaduste ja kohalike võimaluste ülevaade.
Tartu Ärinõuandla – ühingu tegevuste nõustamine, koostöö teiste kodanikeühendustega, tugi läbi Tartu ja Jõgevamaa kodanikeühenduste mentorprogrammis osalemise.
Projekt sai toetuse KÜSK Šveitsi VÜF’i suurprojektide taotlusvooru raames summas 29 989,60 eurot.
 
Projekti rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.