01.04.2014 – 31.03.2015 viib MTÜ NTM ellu Sotsiaalministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projekti “Toredate mõtetega noored – aktiivsed kodanikud”, mis keskendub ühingu tegevusvõimekuse suurendamisele.

Projekti Toredate Mõtetega noored – aktiivsed kodanikud peamine eesmärk on suurendada ühingu suutlikkust tegutseda noorsootöö valdkonnas arvestades avalikke ja noorte huvisid ning soodustada kodanikuaktiivsust. Pakkuda noortele võimalust enda arvamuse avaldamiseks ja vabatahtlikuks tööks ning arendavateks tegevusteks läbi huvitegevuse osalemise.

Organisatsiooni elujõulise töökorralduse parandamise ja efektiivsuse suurendamiseks oleme püstitanud järgmised tegevuseesmärgid:

 • korrastada struktuur, tagada meeskonna toimimine;
 • töötada välja teenuspaketid;
 • luua aktiivsete noorte ja vabatahtlike võrgustik;
 • tõhustada koostööd partneritega;
 • uuendada arengukava;
 • muuta tegevused nähtavamaks;
 • sõlmida kokkulepped jätkusuutlikkuse ja rahastuse tagamiseks.

Eesmärkide saavutamiseks toimuvad järgmised tegevused:

– arenguvisiooni loomine

– ümarlauad koostööpartneritega

– kevadsuvised tegevused Tartu vallas

– arengukava 2015-2020 ja tegevuskava 2015-2016 koostamine

– huvitegevusplaani ja teavituskava väljatöötamine

– mobiilse noorsootöö ehk MoNo rakendamine, riskinoorte ja vabatahtlike kaasamine

– huvitegevusplaani koostamine ja elluviimine

– teenuspakettide väljatüütamine ja rakendamine

– uute projektiideede algatamine

Projekt sai toetuse KÜSK arenguhüppe taotlusvooru raames summas 9 976,40 eurot

Projekti rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Elluviimine        

Projekti esimesel poolel (01.04 – 30.09.2014) viidi projekti raames ellu järgnevad koostöökohtumised:

 •         MTÜ Tähe Noorteklubiga, et saada teadmisi nende kogemusest mobiilse noorsootööga ning tutuvustada MoNo bussi ideed
 •         Tartu valla sotsiaalnõunikuga tutvustamaks läbiviidavaid projekte ning leidmaks koostööpunkte
 •         Luunja vallaga tutvustamaks projekte ning leppimaks kokku teenuste esialgses mahus ja hinnakrirjas
 •        Tartu Kalevi Jahtklubiga ja Saadjärve Järvepäästega koostöövõimaluste leidmiseks
 •         Koostöökohtumised Kõrveküla kooli huvijuhi ning Lähte Ühisgümnaasiumi arendusjuhiga, et leida ühiseid koostööpunkte

Senise projektikestvuse vältel oleme värvanud nii uusi palgalisi kui ka vabatahtlikke töötajaid, toimunud on organisatsiooni arengukava arutamine ning esitati projekt KÜSKi Šveitsi fondi Tartumaa VEEMO rahastuse saamiseks. Lisaks on toimunud pidevalt mentorkohtumised nii teiste MTÜdega mentorklubi raames kui ka Tartu Ärinõuandlas. Väga suureks edusammuks peame ka Tähe 3 ruumide rendilepingu allkirjastamist, mis avab meie jaoks mitmeid tegutsemisvõimalusi.

Lisaks oleme alates aprillist osalenud mitmel organisatsiooni tegevustele kaasa aitaval koolitusel – EANK heade näidete seminar, KÜSKi AH infoseminar, HUKK UPi avaseminar. Panustasime ja lõime kaasa ka Tartu Autovabal päeval, Keskkonnahariduse infopäeval ning Eesti ANK üldkogul.

Projekti teine pool (01.10.2014 – 31.03.2015) keskendus rohkem ühingu sisulisele arengule sh strateegilise planeerimise ja juhtimise juurutamisele ning pakutavate teenuste sisulisele hindamisele.

Olulisimaks tulemuseks on, et läbi paljude meeskonnasiseste ja sidusgruppe ning eksperte ja noori kaasanud kohtumiste koostati ühingu arengukava aastateks 2015 – 2020 koos tegevuskavaga 2015-2016.

Arengukava loomine oli meeskonna ühise kasvamise protsess, mille käigus said selgemaks nii organisatsiooni visioon, missioon ja eesmärgid kui töökorraldus, ühised väärtushinnangud ning tegevussuunad.

Parema meediakajastuse ja nähtavuse tagamiseks loodi ja hakati ellu viima ühingu teavituskava.

Aastase projektiperioodi jooksul on algatud mitmeid uusi projekte. Tähtsaim neist on mobiilse noorsootöö ja sotsiaaltöö teenuse osutamine MoNo BUSSi abil ehk projekti Tartumaa VEEMO elluviimine.

Suureks edusammuks on ANK teenuse taaskäivitamine ning läbi mobiilse noorsootöö hea kontakti leidmine Tammistu noortega ning sealses kogukonnas noorte toetamine.

Uudseks teenuseks on tegelemine väikelastega, sünnipäevade korraldamine ning ruumide rent. Traditsiooniliselt jätkub huvitegevuse korraldamine ja noorte omaalgatuste toetamine.